Nieuws


Gemeentebestuur in beroep tegen vergunningen voor windmolens in Kaprijke

De NV Engie Electrabel kreeg recent van de hogere overheden groen licht voor de inplanting van drie windturbines op het grondgebied van Kaprijke. Ze ontving zowel een milieuvergunning als een stedenbouwkundige vergunning voor de exploitatie van het windmolenpark. Na een eerder ongunstig advies gaat het gemeentebestuur van Kaprijke nu in beroep tegen de beide beslissingen. De aanvraag van Engie Electrabel kadert in een groter geheel van de inplanting van 20 windturbines langsheen de N49 vanaf Maldegem tot aan Kaprijke. De aanvraag voor Kaprijke betreft één windturbine ten noorden en twee ten zuiden van de expresweg N49, ter hoogte van de grens met Eeklo. Tijdens het openbaar onderzoek werden 87 bezwaren ingediend tegen deze aanvraag. Na een grondig onderzoek van het dossier heeft het college van burgemeester en schepenen de bezwaren gegrond bevonden en een ongunstig advies verleend over de aanvraag omwille van hinder inzake slagschaduw en geluid voor de omwonenden. Op 29 juni 2017 verleende de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen toch de milieuvergunning en op 6 juli 2017 kreeg de firma ook een stedenbouwkundige vergunning van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Hoewel het opwekken van alternatieve energie aangemoedigd moet worden, meent het bestuur dat de inwoners daar zo weinig mogelijk hinder van mogen ondervinden. Uit het dossier blijkt dat de normen voor de omgeving aanzienlijk overschreden worden. De hogere overheden zijn van oordeel dat deze overschrijding kan opgevangen worden door de turbines in bepaalde periodes op een lager vermogen te laten draaien (“brideren”) of zelfs volledig uit te schakelen (“stilstandmodule”). Het gemeentebestuur heeft hierin evenwel geen vertrouwen en vreest dat, eens de windmolens er zouden staan, dit nog moeilijk zal kunnen gecontroleerd en afgedwongen worden. Het gemeentebestuur gaat derhalve in beroep tegen deze beslissingen bij de Vlaamse minister van leefmilieu (voor wat betreft de milieuvergunning) en bij de raad voor vergunningsbetwistingen (voor wat betreft de stedenbouwkundige vergunning). Meer informatie? Afdeling Wonen en Werken stedenbouw@kaprijke.be Veld 1, 9970 Kaprijke tel. 09 323 90 21

- 25/07/2017, Gemeente Kaprijke -
Home