Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 definities
In onderstaande algemene voorwaarden worden de volgende begrippen benoemd, tenzij anders aangegeven of anders uit de context blijkt, wordt onder de begrippen het volgende verstaan:
1.1 “Opdrachtgever”: Een ieder die aan Radio TRL® de opdracht geeft om zendtijd en/of ander audio/videomateriaal / samenwerking / uitzending aan te leveren (hierna het “product” genoemd) tot stand te brengen of uitvoering te geven, in de ruimste zin van het begrip.
1.2 “Radio TRL®”: De vennootschap onder firma: Radio TRL vzw, gevestigd te 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 70, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Genoemd in deze voorwaarden als “TRL”
1.3 “Overeenkomst”: De overeenkomst tussen TRL en de Opdrachtgever. In de Overeenkomst staat omschreven welk product onder welke aanvullende voorwaarden de Opdrachtgever van TRL afneemt. Ook de (aanvullende) voorwaarden waarop TRL het product voor de Opdrachtgever tot stand zal brengen/aan hem zal leveren, staan in de Overeenkomst nader omschreven. Direct zodra de Klant de Overeenkomst voor akkoord ondertekent, van welke aard dan ook, ontstaat tussen de Opdrachtgever en TRL een rechtsgeldige overeenkomst altijd onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden en bijlagen. Tenzij de overeenkomst een eigen aparte algemene voorwaarden heeft in bijlage aan die overeenkomst.
1.4 “Product”: Mediaproducties in de ruimste zin van het woord.  Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: een item in een radioprogramma, maar ook een reclamecampagne. Alle producties, werkzaamheden en/of diensten die TRL voor de Opdrachtgever verricht, kunnen als product worden beschouwd. Ook als een Opdrachtgever het product aanlevert aan TRL & alles wat TRL en de Opdrachtgever over het product hebben afgesproken, is tussen partijen omschreven in de Opdracht.
1.5. “Werk”: alle voorstellen, offertes, prijsopgaven, adviezen, concepten, ideeën, teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, media (audio, foto’s, video’s, afbeeldingen) en alle andere werken in de zin van de Auteurswet die in het kader van de overeenkomst door TRL zijn vervaardigd;
1.6. “Content”: ontwerpen, teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken, e.d. die door de Opdrachtgever worden aangeleverd en die door TRL in de productie verwerkt dienen te worden;
1.7. “Medewerker”: de natuurlijke persoon werkzaam bij TRL die door de Opdrachtgever wordt ingehuurd of nodig is om het product vermeld in de Overeenkomst te kunnen vervullen.
Artikel 2 algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offerte(s) van TRL en op alle overeenkomsten tussen TRL en de Opdrachtgever.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvullende opdrachten en opvolgende opdrachten van de Opdrachtgever.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.
2.4. De eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard daar enkel bij de overeenkomst een bijlage is voorzien met gewijzigde voorwaarden en dit ook vermeld staat in de overeenkomst.
2.5. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TRL vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. TRL heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De recentste versie van deze voorwaarden is steeds online te vinden of te verkrijgen op eenvoudig verzoek. De verkorte versie wordt dan ook altijd overhandigd aan de Opdrachtgever. Het is dan ook aan de Opdrachtgever om deze voorwaarden steeds te kennen.
Artikel 3 aanbod en offertes
3.1. Ieder aanbod en elke uitgegeven offerte van TRL is vrijblijvend.
3.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TRL opgegeven eisen en specificaties van de gewenste productie en andere gegevens waarop TRL haar aanbod of offerte baseert.
3.3. Kennelijke misslagen, fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten, offertes of emailberichten van TRL of op haar website zijn niet bindend voor TRL.
3.4. Hetgeen dat in het kader van een voorstel en/of offerte door TRL wordt verstrekt, blijft onvervreemdbaar eigendom van TRL en dient op eerste verzoek van TRL direct door de Opdrachtgever te worden geretourneerd.
3.5. Indien TRL voordat de overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële opdrachtgever heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van TRL te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Er wordt dan in strijd gehandeld met het Auteursrecht. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft TRL het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen. TRL zal steeds in zulke overeenkomsten een NDA bijvoegen.
Artikel 4 totstandkoming van de overeenkomst, annulering en opzegging
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de overeenkomst of offerte van TRL heeft ondertekend en aan TRL heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever via de e-mail uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de afgegeven offerte van TRL. Deze email met duidelijk akkoord zonder dat de overeenkomst is getekend is bindend met betrekking tot deze overeenkomst en of voorstel of offerte en heeft dan ook deze algemene voorwaarden.
4.2. Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan wordt aan de Opdrachtgever het percentage van het geoffreerde bedrag dat in de overeenkomst als annuleringskosten is opgenomen in rekening gebracht. De kosten voor het annuleren van de overeenkomst bedragen 50% van het geoffreerde bedrag en kan worden ingeroepen tot 5 werkdagen na de verzenddatum van de factuur. Indien na de vijfde werkdag wordt geannuleerd, wordt het gehele geoffreerde bedrag in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Nadat TRL een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, kan de overeenkomst niet meer door de opdrachtgever geannuleerd worden.
4.3. Indien partijen een overeenkomst zijn aangegaan voor een bepaalde tijd, dan kan de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Zijn partijen tussentijdse opzegging overeengekomen, dan dient de afgesproken opzegtermijn in acht te worden genomen en dient dit vermeld te worden op de overeenkomst. Staat in de overeenkomst geen aangepaste opzegtermijn, dan wordt de overeenkomt uitgedaan op de aangegeven termijn van de gehele bepaalde tijd.
4.4. Indien een tot stand gekomen overeenkomst niet wordt gestart binnen de 3 maand na ondertekening van deze overeenkomst, ( tenzij anders door TRL schriftelijk op de overeenkomst aangegeven ) dit door de andere partij die de nodige gegevens niet aanlevert of de tekstvoorstellen niet goedkeurt voor de campagne te kunnen laten starten; gelden dezelfde voorwaarden als van een annulering van het contract. TRL zal dan ook daarvoor de klant telefonisch en via digitale weg verschillende malen contacteren om de nodige gegevens en data te verkrijgen en een ingebrekestelling sturen vooraleer het contract wordt geannuleerd. Dit geld ook voor “ruildeals” en overeenkomsten met Trade-Euro waarbij ook alle voorwaarden en ook van artikel 4 steeds van kracht zijn.
4.5. “Ruildeals” en of  “Trade Euro” Deals & overeenkomsten die een stopzetting, opzegging of geannuleerd worden vallen dus onder artikel 4 waarbij een verbreking, opzeg of verbrekingsvergoeding wordt toegepast die via een klassieke factuur, bedrag uitgedrukt in Euro en zo wordt geïnd.
Artikel 5 Overdraagbaarheid rechten, zendtijd, tijdstip en datum van uitzending
5.1. TRL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder de Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.
5.2. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een met name genoemde persoon, dan zal TRL gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde bekwaamheid.
5.3. TRL zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
5.4. TRL kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden en het uitvoeren van de overeenkomt zal leiden tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals bijvoorbeeld een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
5.5. Indien TRL in opdracht van de Opdrachtgever samenwerkt met een door de opdrachtgever ingeschakelde derde partij, dan kan TRL nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen en/of nalaten van deze derde partij.
5.6. Het aantal keren uitzenden van een Commercial per dag beschreven in onze reclamepakketten is louter een gemiddelde en een richtwaarde per dag.
Artikel 6 oplevertijden
6.1. Door TRL opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen en zijn louter indicatief.
6.2. In het geval dat een door TRL met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegekend, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, dan is het aan TRL om te kiezen of deze termijn verlengd wordt met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. Dit is geen recht maar een gunst en geen verplichting vanuit TRL.
6.3. Overschrijding van een opleveringstermijn / zendschema geeft nooit recht aan de Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens TRL.
6.4. Indien TRL het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal TRL de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
Artikel 7 verplichtingen van de Opdrachtgever
7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan TRL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden aangeleverd of toegankelijk zijn voor TRL.
7.2. De opdrachtgever zal TRL steeds tijdig alle medewerking verlenen voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
7.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien de verstrekte gegevens van derden afkomen, zal de Opdrachtgever zorgdragen voor expliciete toestemming van de derden voor het gebruik van deze gegevens. De opdrachtgever vrijwaart TRL voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
7.4. De opdrachtgever is gehouden TRL onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.5. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren hiervan. Indien dit niet tijdig gebeurd, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
7.6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.
7.7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan TRL een opdracht te geven tot het maken van een productie die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten, portretrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien TRL merkt of een vermoeden heeft dat de door de opdrachtgever gewenste productie in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft TRL het recht de overeenkomst (tussentijds) te annuleren en worden alle tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. TRL is niet verplicht te controleren of de door de opdrachtgever gewenste productie de rechten van derden schendt of in strijd is met de wet.
7.8. Wordt de productie vertraagd door een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan TRL in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele (vertraging)schade die daaruit voortvloeit.
7.9. Indien de opdrachtgever weet of het vermoeden heeft dat hij zijn verplichtingen niet tijdig kan nakomen, dan dient hij TRL daarvan onverwijld in kennis te stellen.
7.10. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens TRL niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens TRL handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die TRL daardoor lijdt en heeft TRL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. TRL kan hiervoor een schadevergoeding of claim opeisen. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.
7.11. De opdrachtgever is verantwoordelijk gesteld in naan van het bedrijf en in persoonlijke naam als de opgegeven gegevens niet correct zijn. Dit houd in dat de opdrachtgever bij het niet nakomen van de overeenkomst zowel als bedrijf en als in eigen persoon verantwoordelijk gesteld kan worden, alsook vervolging en rechtsgang bij het niet nakomen van de overeenkomst.
7.12. Voor TRL is de opdrachtgever de persoon en het bedrijf die onderaan de overeenkomst ondertekend, en voor TRL dus verantwoordelijk voor de overeenkomst; ongeacht welke binding deze persoon heeft met de opdracht en of het bedrijf.
Artikel 8 inhuren van personeel
8.1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin de medewerker de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften.
8.2. Indien binnen de organisatie van de opdrachtgever bepaalde richtlijnen en/of (huis)regels gelden, dan dient de opdrachtgever de medewerker daarvan op voorhand op de hoogte te stellen.
8.3. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel.
8.4. De opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van de medewerker die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij een eventuele datalek, zal de opdrachtgever hiervan een melding maken bij de desbetreffende autoriteit.
Artikel 9 ter beschikking stellen van materialen
9.1. De opdrachtgever is verplicht al het nodige te doen om ter beschikking gestelde materialen in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te voorkomen.
9.2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan materialen die is ontstaan gedurende de periode dat de opdrachtgever de materialen onder zich heeft.
9.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan ter beschikking gestelde materialen.
9.4. Na het einde van de overeenkomst dienen ter beschikking gestelde materialen onverwijld schoon, volledig en onbeschadigd onder de macht van TRL te worden gesteld.
9.5. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk TRL daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van TRL.
Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst
10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in goede samenspraak de overeenkomst schriftelijk wijzigen.
10.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TRL zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, dit wordt eveneens schriftelijk vastgesteld.
10.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal TRL de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
10.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal TRL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
10.5. Het verzoek van de opdrachtgever om uitstel van de uitvoering van de overeenkomst, dient schriftelijk bij TRL te worden ingediend. Alle extra kosten die gepaard gaan met het uitstel, zoals: annuleringskosten van derden en gereserveerde productiecapaciteit, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 11 prijzen
11.1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
11.2. Prijzen en tarieven die gemeld worden op de reclamefolder of ander promo materiaal en voorstel berusten niet op maatwerk pakketten en zijn louter informatief.
11.3. TRL mag een vast overeengekomen vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan TRL, dat niet van TRL mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld.
11.4. Extra werkuren worden overeenkomstig hetgeen is opgenomen in de overeenkomst doorbelast.
11.5 TRL komt met de klant overeen hoelang er op de locatie tijd zal worden besteed voor het event / product. In geval van vertraging door toedoen van opdrachtgever, zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht bij de klant, welke op de nota zullen worden vermeld. Per uur zal er een bedrag van € 250,00 (excl. btw) worden gerekend.
Artikel 12 betaling
12.1. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities en termijn. Onder betalingscondities wordt onder meer verstaan dat de opdrachtgever op het moment van reserveren de kosten betaald, alvorens wordt aangevangen met het gevraagde product. Deze betaling dient te geschieden tussen het moment van ondertekening tot 5 werkdagen na verzenddatum van de factuur.
12.2. Dient de opdrachtgever een deel van het geoffreerde bedrag vooraf te betalen en betaalt de opdrachtgever het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig, dan heeft TRL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het vooraf gefactureerde bedrag is voldaan. De opdrachtgever wordt schriftelijk van een dergelijke opschorting in kennis gesteld. TRL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door de opschorting.
12.3. Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig volledig betaalt, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, overschrijdingen , onbetaalden en premie’s per dag nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever.
12.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TRL op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.5. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de factuur die het langst openstaat.
12.6. TRL kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan TRL verschuldigde bedragen betaald heeft.
12.7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
12.8. Buiten de Reclame producten van 14 dagen en 1 maand ( welke op voorhand worden financieel geint ) worden alle reclame producten financieel geint door middel van een Sepa Formulier. Dit Sepa formulier wordt ingevuld bij afsluiting van het Reclamecontract. TRL neemt zich het voorrecht om een opdrachtgever te weigeren indien deze niet akkoord gaat met de ondertekening van het Sepa formulier.
Artikel 13 intellectueel eigendomsrecht
13.1. De opdrachtgever verleent TRL voor het realiseren van de productie een niet-overdraagbare licentie op het content.
13.2. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van het intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het werk berusten bij TRL. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van TRL. Het werk te publiceren of te verveelvoudigen. De opdrachtgever dient de auteursrechten van TRL te allen tijde te respecteren. Handelt de opdrachtgever in strijd met de auteursrechten van TRL, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die TRL daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies, imago schade, ongeoorloofd gebruik van geregistreerde merken van TRL.
13.3. De auteursrechten op de opgeleverde productie worden aan de opdrachtgever overgedragen nadat de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van de productie, heeft voldaan. Zolang de opdrachtgever niet betaald heeft voor de productie, is het de opdrachtgever niet toegestaan de productie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De aangeleverde reclamecommercial vanuit TRL mag enkel gebruikt worden bij TRL en niet voor andere stations, online of verknipt worden. Dit recht ligt bij de productie en de stem. Indien dit toch nodig is zal dit eerst schriftelijk aangevraagd worden bij TRL die dit zal voorleggen. Indien dit toch gebeurd kan de externe productiepartij zich hierbij mede eisende partij stellen voor een schadevergoeding.
13.4. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij TRL voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
13.5. TRL heeft het recht haar naam en/of logo en haar functie steeds te gebruiken in de productie.
13.6. Artikel 13.5 is niet van toepassing indien de aard van de productie zich daar niet voor leent, TRL heeft het recht om dit zelf te beslissen.
13.7. TRL is gerechtigd de naam en/of het logo van de opdrachtgever op haar website te plaatsen als zijnde een opdrachtgever van TRL.
13.8. TRL behoudt zich het recht voor om de productie te gebruiken ter promotie van TRL, waaronder het plaatsen van (een deel van) de productie op haar website en sociale media kanalen alsook voor marketing en verkoop tools.
Artikel 14 onderzoek naar het bestaan van rechten
14.1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
14.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of het content geen inbreuk maakt op de merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Heeft het openbaar maken van de productie tot gevolg dat inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden, dan komt dat geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 15 klachten
15.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever aan TRL zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TRL in staat is adequaat te reageren.
15.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever TRL de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig in de gelegenheid te worden gesteld om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat TRL overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat TRL erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
15.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TRL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
15.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
Artikel 16 aansprakelijkheid en verjaring
16.1. TRL kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 1. een gebeurtenis, die buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
16.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. TRL is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen, content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en/of instructies. De opdrachtgever vrijwaart TRL tegen alle aanspraken ter zake.
16.3. De opdrachtgever accepteert dat de uitvoering van de overeenkomst vertraging kan ondervinden door weersomstandigheden of onvoorziene technische gebreken aan apparatuur. TRL is niet aansprakelijk voor dergelijke vertragingen.
16.4. Het openbaar maken van de door TRL vervaardigde productie is geheel voor risico van de opdrachtgever. TRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve publiciteit naar aanleiding van het openbaar maken van de productie.
16.5. TRL is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatie en of data faciliteiten.
16.6. Iedere aansprakelijkheid van TRL voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
16.7. Indien TRL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TRL beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van TRL gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van TRL beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.8. De opdrachtgever vrijwaart TRL voor vorderingen die derden tegen TRL instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor TRL niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden TRL op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor TRL mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
16.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens TRL vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens TRL kan aanwenden.
Artikel 17 Overmacht
17.1. Van overmacht aan de zijde van TRL is onder andere sprake indien TRL verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan na te komen ten gevolge van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers, defecten aan apparatuur ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, overheidsmaatregelen en fouten in software of online diensten van derden.
17.2. Onder overmacht dient eveneens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door TRL inschakelde derde partij.
17.3. TRL heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid welke de overmacht oplevert intreedt nadat de opleveringstermijn is overschreden.
17.4. Indien er sprake is van een  langdurige overmachtssituatie, dan zal TRL de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
Artikel 18 opschorting en ontbinding van de overeenkomst
18.1. TRL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 1. de medewerker tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt blootgesteld aan een gevaarlijke situatie en/of indien een gevaarlijke situatie voor de medewerker dreigt te ontstaan;
 2. de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor geeft aan een gestuurde ingebrekestelling ( dit kan via brief en of mail , digitale communicatie ).
 3. na het sluiten van de overeenkomst TRL omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er een goede grond bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 4. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
 5. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
 6. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
 7. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
 8. Er valsheid in geschrifte is gebeurd of geconstateerd.
18.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van TRL op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TRL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
18.3. TRL is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat TRL de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat TRL de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.
18.4. TRL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 19 toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op elke overeenkomst tussen TRL en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing, ook voor buitenlandse opdrachtgevers.
Verkoopsvoorwaarden Radiocommercials / campagnes Radio TRL®
 1. “Radio TRL®”: De vennootschap onder firma: Radio TRL vzw, gevestigd te 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 70, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Genoemd in deze voorwaarden als “TRL
 2. ‘Aanleverspecificaties’: de meest recente technische voorschriften en de algemene eisen zoals vastgesteld door TRL voor de wijze van aanleveren van Radiocommercials en Andere Reclame-uitingen.
 3. ‘Adverteerder’: de natuurlijke of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau, een Advertentieovereenkomst sluit met TRL.
 4. ‘Advertentiecontract’: een contract waarbij de Opdrachtgever door middel van het plaatsen van één of meerdere Advertentieorders met ingang van de overeengekomen datum en voor de overeengekomen duur de verplichting aangaat een minimum bedrag te besteden en daartegenover recht heeft op de overeen gekomen Advertentieruimte tegen het overeengekomen tarief.
 5. ‘Advertentieorder’: een opdracht tot plaatsing van Advertentie(s), al dan niet vallend binnen een Advertentiecontract.
 6. ‘Advertentieovereenkomst’: een Advertentieorder of een Advertentiecontract, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
 7. ‘Andere Reclame-uitingen’: commerciële uitingen die niet aan te merken zijn als Radiocommercials, waaronder begrepen maar niet beperkt tot sponsoruitingen.
 8. ‘Mediabureau’: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor haar opdrachtgevers, hetzij op naam van haar opdrachtgever, hetzij op eigen naam, Advertentieovereenkomsten aangaat met TRL.
 9. ‘Opdrachtgever’: de natuurlijk of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau, een overeenkomst sluit met TRL.
 10. ‘Radiocommercials’: reclame-uitingen bestaande uit een geluidsdrager, welke bestemd is om buiten de redactionele verantwoordelijkheid van TRL te worden uitgezonden in één of meerdere Reclameblokken.
 11. ‘Reclameblok’: tot ene bepaalde tijdsduur samengevoegd gehele van Radiocommercials dat bestemd is om te worden uitgezonden buiten de Programma’s om.
 12. ‘Tarieven’: de door TRL gehanteerde tarieven voor de uitzending van Radiocommercials en/of Andere Reclame-uitingen, zoals vastgesteld en van tijd tot tijd door TRL gewijzigd door middel van publicatie daarvan op de site
Artikel 2 – Algemeen
2.1. Deze Algemene Voorwaarden, de Tarieven en de Aanleverspecificaties zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, bevestigingen, letters of intent, welke zijn of worden afgegeven door TRL, evenals op iedere overeenkomst tussen TRL en een Opdrachtgever, waarop TRL deze verkoopsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze verkoopsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2. De toepasselijkheid van de verkoopsvoorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen ten opzicht van deze verkoopsvoorwaarden binnen TRL uitsluitend wanneer deze uitdrukkelijk, vooraf en schriftelijk door TRL zijn bevestigd.
2.3. Indien één of meer afzonderlijke bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden of van de overeenkomst tussen TRL en de Opdrachtgever ongeldig blijkt/blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepalingen zullen geacht worden te zijn vervangen door geldige bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).
Artikel 3 – Publicatie en wijziging voorwaarden
3.1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn gepubliceerd op onze media kanalen en tevens voor iedere belangstellende ten kantore van TRL in te zien. Deze Verkoopsvoorwaarden worden tevens op eerste schriftelijk verzoek daartoe door de Opdrachtgever toegezonden.
3.2. TRL is bevoegd om eenzijdig wijzigingen in deze Verkoopsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking met de publicatie daarvan op onze media kanalen en zijn eveneens automatisch van toepassing op alle lopende overeenkomsten met de Opdrachtgever.
Artikel 4 – Opdrachtgever en lastgeving/volmacht
4.1. Een Opdrachtgever die op eigen naam en rekening en risico maar op last van een adverteerder handelt, dient zijn volmacht, evenals de volledige naam van de adverteerder, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst mee te delen aan TRL. De Opdrachtgever dient voorts op eerste verzoek daartoe en naar tevredenheid van TRL zijn volmacht (aan) te tonen. De Opdrachtgever is volledige aansprakelijk voor overeenkomsten met TRL indien een toereikende opdracht of volmacht ontbreekt en zolang de Opdrachtgever de volledige naam van de adverteerder niet specifiek heeft genoemd.
4.2. TRL is slechts gebonden aan een overeenkomst met een Opdrachtgever die op grond van lastgeving handelt, indien de last gevende voor of bij het sluiten van de overeenkomst hoofdelijke aansprakelijk heeft geaccepteerd voor de nakoming door de Opdrachtgever van de met TRL gesloten overeenkomst. De Opdrachtgever staat in voor de tijdige acceptatie door de last gevende.
4.3. Indien de Opdrachtgever bemiddelt voor een derde en niet op eigen naam en rekening/risico handelt, is hij tegenover TRL hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van diens verplichtingen tegenover TRL.
4.4. De Opdrachtgever is gebonden aan iedere schriftelijke opdracht die hij geeft aan TRL tenzij deze opdracht is geannuleerd zoals bepaald in de annuleringsregeling van artikel 13. De Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op de onbevoegdheid van medewerkers die namens Opdrachtgever en/of in zijn naam of hoedanigheid een opdracht aan TRL hebben verstrekt.
Artikel 5 – Offertes, prijzen en transparantie
5.1. Alle aanbiedingen en offertes van TRL, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en hebben een maximale geldingsduur van 5 werkdagen vanaf de dagtekening daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien de Opdrachtgever de opdracht niet binnen de genoemde termijn schriftelijk heeft bevestigd, vervalt de aanbieding/offerte en kan TRL weer vrij over de geoffreerde zendtijd beschikken.
5.2. Voor de diensten van TRL gelden de Tarieven evenals, voor zover van toepassing, de gepubliceerde of met TRL overeengekomen kortingen.
5.3. TRL kan een Mediabureau vaste en variabele kortingen verlenen, daaronder begrepen bonuskortingen, welke nader worden beschreven in de overeenkomst dat met of door bemiddeling van het betreffende Mediabureau is gesloten. Indien het Mediabureau, als lasthebber of bemiddelaar optreedt, is het Mediabureau gehouden om transparant te zijn naar de lastgever of derde over het bestaan van dergelijke kortingen.
5.4. Een overeenkomst tussen TRL en de Opdrachtgever op basis van een door TRL verstrekte aanbieding of offerte komt tot stand door schriftelijke bevestiging of e-mail waarin de goedkeuring wordt bevestigd van de Opdrachtgever.
5.5. Toezeggingen aan de Opdrachtgever gedaan door medewerkers van TRL binden TRL uitsluitend indien deze door de daartoe bevoegde directie schriftelijk wordt bevestigd.
Artikel 6 – Tarieven en toeslagen
6.1. De Tarieven en de overige door TRL genoemde bedragen zijn exclusief btw.
6.2. TRL is gerechtigd om een nader te publiceren of overeen te komen toeslag te berekenen indien de Opdrachtgever verzoekt om bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:
een voorkeurspositie van een Radiocommercial of afwijkende plaatsing van reclamezendtijd; meerlingspots (meer dan één Radiocommercial voor hetzelfde product in een Reclameblok); of andere opties en wensen of meerdere product en/of adverteerdervermeldingen in één Radiocommercial.
Artikel 7 – Overeenkomst tot produceren van een Radiocommercial en/of andere Reclame-uitingen
7.1. TRL zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal TRL de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
7.2. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door TRL mogelijk te maken.
7.3. Alvorens tot openbaarmaking van de radiocommercial en/of andere reclame-uiting wordt overgaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de productie te controleren en goed te keuren. Op verzoek van TRL dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
7.4. Een door TRL opgegeven termijn voor het volbrengen van de productie heeft een indicatieve strekking, en is in samenspraak mogelijk met externe productiefirma’s. TRL kan hierbij niet in gebreke gesteld worden of de overeenkomst kan hierdoor niet opgeschort worden.
7.5. Het beoordelen of de instructies van de Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen, behoort niet tot de opdracht van TRL.
7.6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan TRL. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend TRL daartoe bevoegd.
7.7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van intellectuele eigendom van derden.
7.8. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TRL en/of nader te bepalen vergoeding, is het de Opdrachtgever niet toegestaan de radiocommercial en/of andere reclame-uiting bij derden, te gebruiken als uit te zenden, deze commercial te verknippen of deze online te gebruiken op sociale media en andere online kanalen.
Artikel 8 – Reservering reclamezendtijd
8.1. De door TRL aan de Opdrachtgever verstrekte uitzendschema’s binnen de overeengekomen uitzendblokken zijn voor de Opdrachtgever bindend. TRL is echter gerechtigd om van het uitzendschema aan te passen als TRL dit nodig acht.
8.2. De Opdrachtgever kan de gereserveerde uitzendtijden uitsluitend schriftelijk en ten minste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de geplande uitzending wijzigen indien er naar het oordeel van TRL nog alternatieve zendtijd beschikbaar is. De annuleringsregeling van art. 13 is op deze wijziging(en) van toepassing.
8.3. TRL kan opdrachten accepteren tot op de door de Opdrachtgever gewenste dag van uitzending, echter uitsluitend indien naar de mening van TRL de gewenste reclamezendtijd nog beschikbaar is, het uitzendmateriaal correct en conform de Aanleverspecificaties aangeleverd is en een door of namens de Opdrachtgever schriftelijk (incl. Per e-mail) gegeven bevestiging door TRL ontvangen is.
Artikel 9 – Radiocommercials
9.1. De Tarieven voor Radiocommercials worden berekend in eenheden per seconden.
9.2. Indien het door de Opdrachtgever aangeleverde uitzendmateriaal niet conform de Aanleverspecificaties wordt aangeleverd is TRL gerechtigd om de geplande uitzending op te schorten of daaraan naar eigen goeddunken (een andere) invulling te geven, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding en van de feitelijk door TRL gemaakte extra kosten.
Artikel 10 – Eisen aan inhoud Radiocommercials en andere Reclame-uitingen
10.1 De Opdrachtgever staat er voor in dat het door hem aangeboden uitzendmateriaal voldoet aan alle door de wet en overige regelgeving daaraan gestelde eisen, inclusief maar niet beperkt tot de reclamenormen voor het betreffende product of dienst, evenals de in de optiek van TRL gangbare normen van fatsoen en zedelijkheid.
10.2. Indien TRL van mening is dat het aangeboden uitzendmateriaal niet voldoet aan de in het vorige lid genoemde vereisten, dan is zij gerechtigd om de uitzending van de Radiocommercial en/of andere Reclame-uiting te weigeren, op te schorten of te onderbreken zonder enige aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1. De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de inhoud en vormgeving van de Radiocommercials en de Andere Reclame-uitingen en vrijwaart TRL, zowel in als buiten rechte, jegens alle vorderingen van derden ter zake, ongeacht uit welke hoofde ook en ongeacht op weke grondslag (inclusief maar niet beperkt tot schending van intellectuele eigendomsrechten). De Opdrachtgever vrijwaart TRL  voorts voor alle directe en indirecte schade die TRL lijdt of mocht lijden als gevolg van of in verband met dergelijke vorderingen, inclusief alle gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten.
11.2. TRL voert de overeenkomst met de Opdrachtgever zo zorgvuldig mogelijk uit. TRL kan echter niet door de Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor door de Opdrachtgever geleden indirecte schade als gevolg van of in verband met niet, niet-tijdige, of niet-juiste uitzending. De aansprakelijkheid van TRL voor eventuele directe schade is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag per schadegeval. Aansprakelijkheid voor indirecte schade waaronder maar niet beperkt tot vermeende imagoschade, verlies van omzet en/of winst is te allen tijde uitgesloten.
11.3. Indien de (her)uitzending van een Radiocommercial of Andere Reclame-uiting op last van de overheid of een rechter wordt verboden dient te worden gestaakt blijft de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen vergoeding aan TRL.
11.4. Indien de Opdrachtgever TRL verzoekt om Radiocommercials of Andere Reclame-uitingen te bewaren in verband met mogelijke heruitzending dan geschiedt de bewaring geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever en maximaal 1 jaar. TRL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vergaan, verdwijning en andere schade aan de Radiocommercials, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TRL.
11.5. TRL is nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van aangeleverd uitzendmateriaal, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TRL. De Opdrachtgever dient altijd de originelen of kopieën van het uitzendmateriaal te bewaren.
11.6. TRL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitzending van een Radiocommercial of andere Reclame-uiting.
11.7. Wanneer de uitzending van een Radiocommercial of Andere Reclame-uiting niet op het overeengekomen tijdstip – en onder inachtneming van het bepaalde in art. 8.1. kan plaatsvinden, zal TRL, zonder tot vergoeding van enige schade in verband met de niet uitzending gehouden te zijn, zich inspannen om de betreffende Radiocommercial of Andere Reclame-uiting, onder eerbieding van de rechten van derden, op een ander tijdstip (waarvoor een overeenkomstig tarief geldt) alsnog uit te zenden.
11.8. Wanneer een ruildeal niet of onvolledig wordt uitgevoerd door de opdrachtgever en TRL hiervoor een reclamecampagne, event , dj of live uitzending in zijn deel heeft vervolledigd zal TRL de kosten van wat de deal dan normaal kost dan ook volledig doorrekenen naar de opdrachtgever die in deze ruildeal in verzuim was.
Artikel 12 – Overmacht
12.1. In geval van overmacht aan de zijde van TRL is TRL gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen tegenover de Opdrachtgever op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.2. Van overmacht aan zijde van TRL is er sprake, indien zij niet dan wel niet op correcte wijze aan haar verplichtingen of voorbereidingen daarvan kan voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen.
Artikel 13 – Annulering
De overeenkomst tussen TRL en de Opdrachtgever eindigt van rechtswege op het moment dat TRL haar uitzendrechten voor de ether verliest, de boeken neerlegt waarna er een ongedaan making verplichting rust op TRL ter zake van al door de Opdrachtgever voldane tarieven waardoor TRL nog geen prestatie heeft geleverd. TRL is niet aansprakelijk voor verdere directe of indirecte schade, geleden of te lijden door de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met het eindigen van de overeenkomst zoals in dit artikellid omschreven. In dit geval zal een directe ontbinding van de overeenkomst gebeuren zonder verdere kosten voor TRL of verplichtingen.
Artikel 14 – Ontbinding van de overeenkomst
14.1. De vorderingen van TRL op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan TRL ter kennis gekomen omstandigheden geven TRL goede gronden te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien TRL de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
14.2. In de genoemde gevallen is TRL bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van TRL schadevergoeding te vorderen.
14.3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan TRL zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is TRL bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 15 – Betaling
15.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar één op de factuur vermelde bankrekening. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever automatisch in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare rente bedrag verhoogd met 15 % verschuldigd. Tevens worden ook voor de herinneringsmeldingen, brief of mail kosten in rekening gebracht ten laste van de Opdrachtgever.
15.2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
15.3. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langs open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
15.4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Artikel 16 – Incassokosten en of Deurwaarder
16.1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Indien TRL  aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, worden deze kosten ook verhaald bij de opdrachtgever.
16.2. De Opdrachtgever is jegens TRL gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.
16.3. Onder de opdrachtgever verstaan we de persoon die de overeenkomst ondertekend heeft, ongeacht deze persoon wel of niet een functie bekleed bij de ingevulde naam en informatie van de overeenkomst.
16.4. Diegene die de overeenkomst ondertekend wordt ook verantwoordelijk geacht voor de betalingen. Bij verzuim zal dan ook alle kosten via incasso en of deurwaarder bij deze persoon verhaald worden.
16.5. Bij overschrijding dan de factuurdatum stuurt TRL 1e digitale herinnering via mail waarbij de vraag tot volstorten van de openstaande schuld binnen de 7 dagen met een administratieve kost van 8€. 2e herinnering waarbij de vraag tot volstorten van de openstaande schuld binnen de 7 dagen met een administratieve kost van 15€. Indien dit niet vervuld wordt door de opdrachtgever wordt het dossier overhandigd aan incasso of deurwaarder met alle kosten en interesten ten laste van de opdrachtgever. TRL houd zich het recht zelf te kiezen voor incasso of deurwaardersexploot.
Artikel 17 – Overdracht van rechten
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten of verplichtingen voortvloeiende de overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TRL. TRL kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 18 – Klachten en onderhandelingsplicht
18.1. Klachten over niet-uitzending respectievelijke de niet-juiste of niet-tijdige uitzending van een Radiocommercial of een Andere Reclame-uiting worden door TRL uitsluitend in behandeling genomen, indien deze schriftelijke en voldoende gedocumenteerd binnen tien (10) werkdagen na de datum van de overeengekomen uitzending door TRL zijn ontvangen. Indien de niet-uitzending respectievelijk de niet-juist of niet-tijdige uitzending aan TRL te wijten is zal laatste genoemde, zonder tot enige schadevergoeding tegenover de Opdrachtgever gehouden te zijn, naar haar beste vermogen te trachten om de Opdrachtgever een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden.
18.2. Indien tussen partijen een verschil van mening ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zijn partijen verplicht om gedurende een periode van twee weken te trachten om door middel van onderhandelingen alsnog tot een oplossing te komen. Slagen partijen daarin niet dan is sprake van een geschil zoals bedoeld in art. 19.
Artikel 19 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht
19.1. Alle geschillen over of in verband met de overeenkomst, respectievelijk deze Algemene Voorwaarden dien bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de rechtbank van Gent.
19.2. Op alle overeenkomsten tussen TRL en de Opdrachtgever is uitsluitend het recht geldend in België van toepassing, ook bij een buitenlandse Opdrachtgever.
Algemene voorwaarden Zendtijd Radio TRL®
De hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van alle opdrachten voor aankoop en of ruildeal van zendtijd bij Radio TRL vzw met roepnaam Radio TRL®, hierna voor de leesbaarheid “TRL” genoemd. Een opdracht aan TRL houdt automatisch de verzaking in aan de bestelvoorwaarden van de opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van TRL. Overeenkomsten tussen TRL en de opdrachtgever moeten steeds schriftelijk worden aangegaan. Begrippen zoals ‘sponsoring’, ‘spot’, ‘publireportage’, ‘Product Placement’ ‘radioshows’ ‘bandprogramma’s’ moeten altijd worden begrepen in de betekenis die het Mediadecreet hieraan geeft op het ogenblik van de uitzending.
 1. Verantwoordelijkheid.
1.1 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever erover te waken dat de commerciële communicatie (hierna veralgemenend “Programma” genoemd) van de opdrachtgever in alle opzichten strookt met de marktpraktijken, het Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, de wetgeving in het algemeen en de ethische praktijken inzake reclame. Elke spot waarvoor de opdrachtgever TRL opdracht heeft gegeven verschijnt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De omstandigheid dat TRL geen opmerkingen gemaakt heeft over het haar overgemaakte materiaal doet hieraan geen afbreuk.
1.2. TRL heeft het recht duidelijk aan te geven dat het om een radioshow gaat in vorm van reclame, bijvoorbeeld door aankondiging vooraf of door plaatsing van een mededeling en met aangepaste muziek binnen een format.
1.3. De opdrachtgever mag enkel materiaal overmaken waarvoor hij alle rechten (intellectuele eigendomsrechten, portretrechten enz.) heeft bekomen.
1.4. De opdrachtgever vrijwaart TRL die de show zal uitzenden voor elke vordering die tegen TRL of tegen hun aangestelde of medewerkers zou worden ingeleid naar aanleiding van de uitzending van materiaal van de opdrachtgever.
1.5 Tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van TRL mag zendtijd die TRL aan de opdrachtgever heeft verkocht op geen enkele wijze worden doorverkocht of op een andere wijze ter beschikking gesteld aan derden en evenmin worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze aangegeven in de overeenkomst.
1.6. Indien een gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd tot uitzending of inlassing van een recht van antwoord of een rechtzetting of op een andere manier zendtijd moet worden vrijgemaakt als gevolg van de uitzending van de show van de opdrachtgever wordt de zendtijd aangerekend aan de opdrachtgever die de bestelling plaatst en dit tegen de geldende tariefvoorwaarden, zonder korting.
 1. Weigeringsrecht.
2.1. De aanvaarding van een uitzendopdracht door aangestelde van TRL gebeurt steeds onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van TRL. TRL heeft het discretionaire recht, zonder dat zij verplicht is haar beslissing te motiveren, en zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is, de inlassing van een opdracht te schorsen, stop te zetten of te weigeren, en dit zelfs nadat deze opdracht door TRL zou zijn aanvaard of de uitvoering zou zijn aangevat.
 1. Opdrachtgever.
3.1. Wanneer de opdrachtgever geen woonplaats in België heeft, kan TRL eisen dat de opdrachtgever een verantwoordelijke persoon aanduidt met woonplaats in België.
 1. Speciale wensen.
4.1. Voor speciale wensen in verband met de plaatsing ( welbepaalde dagen, speciale plaats of tijdstip) wordt, overeenkomstig de tariefvoorwaarden, een aangepaste prijs in rekening gebracht.
4.2. Uitzending op een bepaalde plaats of dag of exclusiviteit kan niet worden gewaarborgd. Tenzij door de directie contractueel vastgelegd. Alle onderrichtingen in die zin worden als wensen beschouwd, waarmee in de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden. Omwille van de eigenheid van een regionale zender moet deze steeds de mogelijkheid hebben het zendschema aan te passen zonder dat daarbij voorrang kan worden gegeven aan verkochte air time. In geen geval kan er reden zijn voor enige schadevergoeding of een lagere prijs zo dergelijke situatie zich voordoet.
 1. Materiaal.
5.1. Materiaal moet tijdig, dit is binnen de aangegeven en afgesproken deadlines, en in overeenstemming met de technische specificaties worden aangeleverd.
5.2. TRL heeft het recht, maar niet de verplichting, materiaal dat niet geschikt is voor gebruik, aan te passen. De kosten verbonden aan zulke aanpassingen worden doorgerekend aan de opdrachtgever.
5.3. In geen geval kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van niet-conform materiaal of laattijdige aanlevering aanleiding geven tot prijsvermindering, heruitzending of schadevergoeding onder welke vorm ook.
5.4. TRL draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging tijdens het behandelen van door de opdrachtgever verstrekt materiaal, of voor de bewaring ervan, tenzij in geval van opzettelijke fout.
5.5. Het materiaal wordt maximaal één maand volgend op de uitzending ter beschikking gehouden van de opdrachtgever, waarna het wordt vernietigd.
 1. één adverteerder per spot. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd, kan een spot slechts betrekking hebben op één merk/handelsnaam/product/dienst/bedrijf.
 2. Annulering en niet opname.
7.1. De opdrachtgever heeft het recht een ‘reclamecampagne’ ‘sponsoring’, ‘spot’, ‘publireportage’, ‘Product Placement’ ‘radioshow’ ‘bandprogramma’ te annuleren en dus door hem bestelde zendtijd niet op te nemen ( ook in een ruildeal of gratis aangeleverde content) , op voorwaarde dat dit gebeurt per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs en mits betaling van een vergoeding voor de uitoefening van dit recht. Voor een campagne die nog niet gestart is, bedraagt deze vergoeding 20% van het totaalbedrag wanneer de annulatie TRL bereikt uiterlijk 120 dagen voor de voorziene eerste uitzenddatum, 30% wanneer de annulatie TRL bereikt uiterlijk 60 dagen voor de voorziene eerste uitzenddatum en 50% wanneer de annulatie TRL bereikt uiterlijk 30 dagen voor de voorziene eerste uitzenddatum; nadien blijft de volledige prijs verschuldigd, ook indien de content niet wordt uitgezonden voor de gehele termijn en per programma / spot  / campagne . Voor een reclamecampagne die reeds gestart is, zijn dezelfde vergoedingen verschuldigd, maar vervallen alle reeds verleende kortingen, zoals volumekorting, frequentiekorting, … en mag TRL deze kortingen alsnog in rekening brengen.
7.2. Wanneer een campagne wegens wanbetaling wordt afgebroken bij toepassing van art. 9.2., geldt dezelfde vergoedingsregeling voor het resterend gedeelte van de campagne.
7.3. Wanneer niet alle zendtijd wordt opgenomen voor de contractueel voorziene einddatum wordt dit beschouwd als een impliciete annulering en geldt dezelfde vergoedingsregeling.
7.4. TRL behoud zich het recht de overeenkomst met directe ingang te beëindigen als de verplichtingen van de opdrachtgever niet nagekomen worden, Dit geld ook voor “Ruildeals”.
7.5. Wanneer niet wordt voldaan aan de overeenkomst alsook voor “Ruildeal overeenkomsten” zal dezelfde vergoedingsregeling gelden en worden de uitzenduren over de gehele termijn die contractueel tot de voorziene einddatum gerekend zijn per programma en of campagne direct verrekend aan de tarieven in punt 8. Dit wordt beschouwd als een impliciete annulering.
 1. Tarieven. De zendtijd en diensten worden aangerekend aan het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de uitzending, tenzij bijzondere prijsafspraken werden gemaakt. Tarieven worden steeds onder voorbehoud van aanpassing medegedeeld en TRL heeft het recht om op elk ogenblik haar tarieven te wijzigen. De standaard prijs per uur uitzending is 250€ met een minimum afname van 1 uur per week, gerekend op minimaal 1 maand, zijnde 4 uur per programma en of campagne en dit gerekend van de loopperiode in de overeenkomst .
 2. Facturatie en Betalingsvoorwaarden.
9.1. De facturen moeten betaald worden op de bankrekening van TRL. Alle eventuele taksen en belastingen, transactiekosten en BTW zijn ten laste van de opdrachtgever. Wissels worden niet aanvaard.
9.2. Tenzij anders werd overeengekomen, moeten de facturen betaald worden binnen 14 dagen na ontvangst. TRL heeft evenwel steeds het recht te eisen dat opdrachten worden vooraf betaald. Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag heeft TRL het recht lopende spots of show zonder verdere verwittiging op te schorten, met behoud van haar rechten en zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn en onverminderd wat in punt 7 werd bedongen.
9.3. Wanneer een factuur niet uiterlijk op de vervaldag betaald is, zijn van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is, verwijlintresten verschuldigd aan de intrestvoet die geldt voor betalingsachterstand inzake handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.
9.4. Indien de opdrachtgever gevraagd heeft de factuur op te stellen op naam van een derde, en TRL aan deze vraag gevolg heeft gegeven, blijft TRL niettemin gerechtigd om het verschuldigde bedrag bij de oorspronkelijke opdrachtgever te vorderen zodra de factuur aan de derde niet betaald wordt op de vervaldag. Hetzelfde geldt indien TRL is ingegaan op een vraag tot creditering en facturatie aan een derde.
9.5. Bij overschrijding dan de factuurdatum stuurt TRL 1 herinnering waarbij de vraag tot volstorten van de openstaande schuld binnen de 7 dagen, daarna zal een 2e herinnering gestuurd worden met de vraag van volstorten van de openstaande schuld binnen de 7 dagen. Indien dit niet vervuld wordt door de opdrachtgever wordt het dossier overhandigd aan incasso of deurwaarder met alle kosten en interesten ten laste van de opdrachtgever. TRL houd zich het recht zelf te kiezen voor incasso of deurwaardersexploot. De extra kosten zijn hiervoor in punt 7 opgenomen.
9.6. Tenzij anders overeengekomen, wordt na elke verschijning gefactureerd.
 1. Klachten en verantwoordelijkheid TRL.
10.1. Klachten moeten schriftelijk worden overgemaakt binnen vijf werkdagen na uitzending, op straffe van verval.
10.2. Klachten m.b.t. de facturen zelf moeten op straffe van verval schriftelijk ingediend worden binnen 14 dagen na factuurdatum met vermelding van het factuurnummer.
10.3. TRL verbindt zich ertoe zich in te spannen om de overeengekomen timing te respecteren.
10.4. TRL is nooit aansprakelijk voor omstandigheden buiten haar wil die tot gevolg hebben dat de uitvoering van de bestelling wordt vertraagd of onmogelijk wordt zoals staking, overstroming, brand, uitzendproblemen en andere overmacht situaties.
10.5. Vergissingen, slechte of onduidelijke weergave van tekst en/of beeld, een kleiner bereik dan normaal, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering tenzij de opdrachtgever een opzettelijke of zware fout van TRL bewijst.
10.6. Onverminderd wat hiervoor bepaald is zal TRL, tenzij het bewijs wordt geleverd van een opzettelijke fout, nooit een grotere of andere schadevergoeding verschuldigd zijn dan heruitzending van de spot, en, indien heruitzending elk nut verloren heeft, de waarde van de uitzending of de reeds geleverde diensten.


Current track

Title

Artist

Background