Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Radio TRL.

Artikel 1 definities In onderstaande algemene voorwaarden worden de volgende begrippen benoemd, tenzij anders aangegeven of anders uit de context blijkt, wordt onder de begrippen het volgende verstaan:1.1 “Opdrachtgever”: Een ieder die aan Radio TRL® de opdracht geeft om zendtijd en/of ander audio/videomateriaal / samenwerking / uitzending aan te leveren (hierna het “product” genoemd) tot stand te brengen of uitvoering te geven, in de ruimste zin van het begrip.1.2 “Radio TRL®”: De vennootschap onder firma: Radio TRL vzw, gevestigd te 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 70, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Genoemd in deze voorwaarden als “TRL”1.3 “Overeenkomst”: De overeenkomst tussen TRL en de Opdrachtgever. In de Overeenkomst staat omschreven welk product onder welke aanvullende voorwaarden de Opdrachtgever van TRL afneemt. Ook de (aanvullende) voorwaarden waarop TRL het product voor de Opdrachtgever tot stand zal brengen/aan hem zal leveren, staan in de Overeenkomst nader omschreven. Direct zodra de Klant de Overeenkomst voor akkoord ondertekent, van welke aard dan ook, ontstaat tussen de Opdrachtgever en TRL een rechtsgeldige overeenkomst altijd onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden en bijlagen. Tenzij de overeenkomst een eigen aparte algemene voorwaarden heeft in bijlage aan die overeenkomst.1.4 “Product”: Mediaproducties in de ruimste zin van het woord.  Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: een item in een radioprogramma, maar ook een reclamecampagne. Alle producties, werkzaamheden en/of diensten die TRL voor de Opdrachtgever verricht, kunnen als product worden beschouwd. Ook als een Opdrachtgever het product aanlevert aan TRL & alles wat TRL en de Opdrachtgever over het product hebben afgesproken, is tussen partijen omschreven in de Opdracht.1.5. “Werk”: alle voorstellen, offertes, prijsopgaven, adviezen, concepten, ideeën, teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, media (audio, foto’s, video’s, afbeeldingen) en alle andere werken in de zin van de Auteurswet die in het kader van de overeenkomst door TRL zijn vervaardigd;1.6. “Content”: ontwerpen, teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken, e.d. die door de Opdrachtgever worden aangeleverd en die door TRL in de productie verwerkt dienen te worden;1.7. “Medewerker”: de natuurlijke persoon werkzaam bij TRL die door de Opdrachtgever wordt ingehuurd of nodig is om het product vermeld in de Overeenkomst te kunnen vervullen.

Artikel 2 algemeen 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offerte(s) van TRL en op alle overeenkomsten tussen TRL en de Opdrachtgever. De opdrachtgever krijgt bij ondertekening van het contract de algemene voorwaarden en erkent ook deze te hebben gelezen en keurt deze integraal goed.2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvullende opdrachten en opvolgende opdrachten van de Opdrachtgever.2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.2.4. De eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard daar enkel bij de overeenkomst een bijlage is voorzien met gewijzigde voorwaarden en dit ook vermeld staat in de overeenkomst.2.5. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TRL vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.2.6. TRL heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De recentste versie van deze voorwaarden is steeds online te vinden of te verkrijgen op eenvoudig verzoek. Het is dan ook aan de Opdrachtgever om deze voorwaarden steeds te kennen.

Artikel 3 aanbod en offertes 3.1. Ieder aanbod en elke uitgegeven offerte van TRL is vrijblijvend.3.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TRL opgegeven eisen en specificaties van de gewenste productie en andere gegevens waarop TRL haar aanbod of offerte baseert.3.3. Kennelijke misslagen, fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten, offertes of emailberichten van TRL of op haar website zijn niet bindend voor TRL.3.4. Hetgeen dat in het kader van een voorstel en/of offerte door TRL wordt verstrekt, blijft onvervreemdbaar eigendom van TRL en dient op eerste verzoek van TRL direct door de Opdrachtgever te worden geretourneerd.3.5. Indien TRL voordat de overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële opdrachtgever heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van TRL te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Er wordt dan in strijd gehandeld met het Auteursrecht. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft TRL het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen. TRL zal steeds in zulke overeenkomsten een NDA bijvoegen.

 

Artikel 4 totstandkoming van de overeenkomst, annulering en opzegging

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de overeenkomst of offerte van TRL heeft ondertekend en aan TRL heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever via de e-mail uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de afgegeven offerte van TRL. Deze email met duidelijk akkoord zonder dat de overeenkomst is getekend is bindend met betrekking tot deze overeenkomst en of voorstel of offerte en heeft dan ook deze algemene voorwaarden.4.2. Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan wordt aan de Opdrachtgever het percentage van het geoffreerde bedrag dat in de overeenkomst als annuleringskosten is opgenomen in rekening gebracht. De kosten voor het annuleren van de overeenkomst bedragen 50% van het geoffreerde bedrag en kan worden ingeroepen tot 5 werkdagen na de verzenddatum van de factuur. Indien na de vijfde werkdag wordt geannuleerd, wordt het gehele geoffreerde bedrag in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Nadat TRL een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, kan de overeenkomst niet meer door de opdrachtgever geannuleerd worden.4.3. Indien partijen een overeenkomst zijn aangegaan voor een bepaalde tijd, dan kan de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Zijn partijen tussentijdse opzegging overeengekomen, dan dient de afgesproken opzegtermijn in acht te worden genomen en dient dit vermeld te worden op de overeenkomst. Staat in de overeenkomst geen aangepaste opzegtermijn, dan wordt de overeenkomt uitgedaan op de aangegeven termijn van de gehele bepaalde tijd.4.4. Indien een tot stand gekomen overeenkomst niet wordt gestart binnen de 3 maand na ondertekening van deze overeenkomst, ( tenzij anders door TRL schriftelijk op de overeenkomst aangegeven ) dit door de andere partij die de nodige gegevens niet aanlevert of de tekstvoorstellen niet goedkeurt voor de campagne te kunnen laten starten; gelden dezelfde voorwaarden als van een annulering van het contract. TRL zal dan ook daarvoor de klant telefonisch en via digitale weg verschillende malen contacteren om de nodige gegevens en data te verkrijgen en een ingebrekestelling sturen vooraleer het contract wordt geannuleerd. Dit geld ook voor “ruildeals” en overeenkomsten met Trade-Euro waarbij ook alle voorwaarden en ook van artikel 4 steeds van kracht zijn.4.5. “Ruildeals” en of  “Trade Euro” Deals & overeenkomsten die een stopzetting, opzegging of geannuleerd worden vallen dus onder artikel 4 waarbij een verbreking, opzeg of verbrekingsvergoeding wordt toegepast die via een klassieke factuur, bedrag uitgedrukt in Euro en zo wordt geïnd.

Artikel 5 Overdraagbaarheid rechten, zendtijd, tijdstip en datum van uitzending

5.1. TRL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.5.2. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een met name genoemde persoon, dan zal TRL gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde bekwaamheid.5.3. TRL zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.5.4. TRL kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden en het uitvoeren van de overeenkomt zal leiden tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals bijvoorbeeld een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.5.5. Indien TRL in opdracht van de Opdrachtgever samenwerkt met een door de opdrachtgever ingeschakelde derde partij, dan kan TRL nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen en/of nalaten van deze derde partij.

5.6. Het aantal keren uitzenden van een commercial per dag beschreven in onze reclamepakketten is louter een gemiddelde en een richtwaarde per dag.

Artikel 6 oplevertijden 6.1. Door TRL opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen en zijn louter indicatief.6.2. In het geval dat een door TRL met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegekend, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, dan is het aan TRL om te kiezen of deze termijn verlengd wordt met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. Dit is geen recht maar een gunst en geen verplichting vanuit TRL.6.3. Overschrijding van een opleveringstermijn / zendschema geeft nooit recht aan de Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens TRL.6.4. Indien TRL het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal TRL de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 7 verplichtingen van de Opdrachtgever7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan TRL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden aangeleverd of toegankelijk zijn voor TRL.7.2. De opdrachtgever zal TRL steeds tijdig alle medewerking verlenen voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.7.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien de verstrekte gegevens van derden afkomen, zal de Opdrachtgever zorgdragen voor expliciete toestemming van de derden voor het gebruik van deze gegevens. De opdrachtgever vrijwaart TRL voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.7.4. De opdrachtgever is gehouden TRL onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.7.5. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren hiervan. Indien dit niet tijdig gebeurd, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.7.6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.7.7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan TRL een opdracht te geven tot het maken van een productie die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten, portretrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien TRL merkt of een vermoeden heeft dat de door de opdrachtgever gewenste productie in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft TRL het recht de overeenkomst (tussentijds) te annuleren en worden alle tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. TRL is niet verplicht te controleren of de door de opdrachtgever gewenste productie de rechten van derden schendt of in strijd is met de wet.7.8. Wordt de productie vertraagd door een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan TRL in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele (vertraging)schade die daaruit voortvloeit.7.9. Indien de opdrachtgever weet of het vermoeden heeft dat hij zijn verplichtingen niet tijdig kan nakomen, dan dient hij TRL daarvan onverwijld in kennis te stellen.7.10. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens TRL niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens TRL handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die TRL daardoor lijdt en heeft TRL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. TRL kan hiervoor een schadevergoeding of claim opeisen. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.7.11. De opdrachtgever is verantwoordelijk gesteld in naan van het bedrijf en in persoonlijke naam als de opgegeven gegevens niet correct zijn. Dit houd in dat de opdrachtgever bij het niet nakomen van de overeenkomst zowel als bedrijf en als in eigen persoon verantwoordelijk gesteld kan worden, alsook vervolging en rechtsgang bij het niet nakomen van de overeenkomst.7.12. Voor TRL is de opdrachtgever de persoon en het bedrijf die onderaan de overeenkomst ondertekend, en voor TRL dus verantwoordelijk voor de overeenkomst; ongeacht welke binding deze persoon heeft met de opdracht en of het bedrijf.

Artikel 8 inhuren van personeel8.1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin de medewerker de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften.8.2. Indien binnen de organisatie van de opdrachtgever bepaalde richtlijnen en/of (huis)regels gelden, dan dient de opdrachtgever de medewerker daarvan op voorhand op de hoogte te stellen.8.3. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel.8.4. De opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van de medewerker die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij een eventuele datalek, zal de opdrachtgever hiervan een melding maken bij de desbetreffende autoriteit.

Artikel 9 ter beschikking stellen van materialen9.1. De opdrachtgever is verplicht al het nodige te doen om ter beschikking gestelde materialen in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te voorkomen.9.2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan materialen die is ontstaan gedurende de periode dat de opdrachtgever de materialen onder zich heeft.9.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan ter beschikking gestelde materialen.9.4. Na het einde van de overeenkomst dienen ter beschikking gestelde materialen onverwijld schoon, volledig en onbeschadigd onder de macht van TRL te worden gesteld.9.5. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk TRL daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van TRL.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst 10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in goede samenspraak de overeenkomst schriftelijk wijzigen.10.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TRL zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, dit wordt eveneens schriftelijk vastgesteld.10.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal TRL de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.10.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal TRL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.10.5. Het verzoek van de opdrachtgever om uitstel van de uitvoering van de overeenkomst, dient schriftelijk bij TRL te worden ingediend. Alle extra kosten die gepaard gaan met het uitstel, zoals: annuleringskosten van derden en gereserveerde productiecapaciteit, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 prijzen 11.1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.11.2. Prijzen en tarieven die gemeld worden op de reclamefolder of ander promo materiaal en voorstel berusten niet op maatwerk pakketten en zijn louter informatief.11.3. TRL mag een vast overeengekomen vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan TRL, dat niet van TRL mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld.11.4. Extra werkuren worden overeenkomstig hetgeen is opgenomen in de overeenkomst doorbelast.11.5 TRL komt met de klant overeen hoelang er op de locatie tijd zal worden besteed voor het event / product. In geval van vertraging door toedoen van opdrachtgever, zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht bij de klant, welke op de nota zullen worden vermeld. Per uur zal er een bedrag van € 250,00 (excl. btw) worden gerekend.

Artikel 12 betaling 12.1. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities en termijn wat standaard 30 dagen is tenzij anders vermeld. Onder betalingscondities wordt onder meer verstaan dat de opdrachtgever op het moment van reserveren de kosten betaald, alvorens wordt aangevangen met het gevraagde product. Deze betaling dient te geschieden tussen het moment van ondertekening tot 5 werkdagen na verzenddatum van de factuur.12.2. Dient de opdrachtgever een deel van het geoffreerde bedrag vooraf te betalen en betaalt de opdrachtgever het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig, dan heeft TRL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het vooraf gefactureerde bedrag is voldaan. De opdrachtgever wordt schriftelijk van een dergelijke opschorting in kennis gesteld. TRL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door de opschorting.12.3. Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, overschrijdingen , onbetaalden en premie’s per dag nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Na de factuurdatum zal een 1e gratis herinneringsmail gestuurd worden met vervaldatum op 14 dagen. Indien niet het bedrag is vereffend volgt een 2e herinnering met 14 dagen vervaldag, tevens worden dan nalatigheidsinteresten en forfaitaire vergoeding meegerekend. Na deze 14 dagen zal een 3e en laatste herinneringsmail gestuurd worden met terug een vervaldag van 14 dagen met ook de verdere berekening van de nalatigheidsinteresten en forfaitaire vergoedingen. Na het verstrijken van deze termijn wordt het dossier doorgegeven naar de deurwaarder met alle kosten ten laste van de opdrachtgever. De nalatigheidsinteresten bedragen 12,5% per jaar.12.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TRL op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.12.5. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de factuur die het langst openstaat.12.6. TRL kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan TRL verschuldigde bedragen betaald heeft.12.7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.12.8. Buiten de Reclame producten van 14 dagen en 1 maand worden alle reclame producten financieel geint door middel van een Sepa Formulier. Dit Sepa formulier wordt ingevuld bij afsluiting van het Reclamecontract. TRL neemt zich het voorrecht om een opdrachtgever te weigeren indien deze niet akkoord gaat met de ondertekening van het Sepa formulier.

Artikel 13 intellectueel eigendomsrecht 13.1. De opdrachtgever verleent TRL voor het realiseren van de productie een niet-overdraagbare licentie op het content.13.2. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van het intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het werk berusten bij TRL. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van TRL. Het werk te publiceren of te verveelvoudigen. De opdrachtgever dient de auteursrechten van TRL te allen tijde te respecteren. Handelt de opdrachtgever in strijd met de auteursrechten van TRL, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die TRL daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies, imago schade, ongeoorloofd gebruik van geregistreerde merken van TRL.13.3. De auteursrechten op de opgeleverde productie worden aan de opdrachtgever overgedragen nadat de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van de productie, heeft voldaan. Zolang de opdrachtgever niet betaald heeft voor de productie, is het de opdrachtgever niet toegestaan de productie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De aangeleverde reclamecommercial vanuit TRL mag enkel gebruikt worden bij TRL en niet voor andere stations, online of verknipt worden. Dit recht ligt bij de productie en de stem. Indien dit toch nodig is zal dit eerst schriftelijk aangevraagd worden bij TRL die dit zal voorleggen. Indien dit toch gebeurd kan de externe productiepartij zich hierbij mede eisende partij stellen voor een schadevergoeding.13.4. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij TRL voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.13.5. TRL heeft het recht haar naam en/of logo en haar functie steeds te gebruiken in de productie.13.6. Artikel 13.5 is niet van toepassing indien de aard van de productie zich daar niet voor leent, TRL heeft het recht om dit zelf te beslissen.13.7. TRL is gerechtigd de naam en/of het logo van de opdrachtgever op haar website te plaatsen als zijnde een opdrachtgever van TRL.13.8. TRL behoudt zich het recht voor om de productie te gebruiken ter promotie van TRL, waaronder het plaatsen van (een deel van) de productie op haar website en sociale media kanalen alsook voor marketing en verkoop tools.

Artikel 14 onderzoek naar het bestaan van rechten 14.1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.14.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of het content geen inbreuk maakt op de merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Heeft het openbaar maken van de productie tot gevolg dat inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden, dan komt dat geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 15 klachten 15.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever aan TRL zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TRL in staat is adequaat te reageren.15.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever TRL de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig in de gelegenheid te worden gesteld om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat TRL overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat TRL erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.15.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TRL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.15.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 16 aansprakelijkheid en verjaring 16.1. TRL kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 1 een gebeurtenis, die buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden; 2 enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.16.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. TRL is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen, content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en/of instructies. De opdrachtgever vrijwaart TRL tegen alle aanspraken ter zake.16.3. De opdrachtgever accepteert dat de uitvoering van de overeenkomst vertraging kan ondervinden door weersomstandigheden of onvoorziene technische gebreken aan apparatuur. TRL is niet aansprakelijk voor dergelijke vertragingen.16.4. Het openbaar maken van de door TRL vervaardigde productie is geheel voor risico van de opdrachtgever. TRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve publiciteit naar aanleiding van het openbaar maken van de productie.16.5. TRL is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatie en of data faciliteiten.16.6. Iedere aansprakelijkheid van TRL voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.16.7. Indien TRL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TRL beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van TRL gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van TRL beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.16.8. De opdrachtgever vrijwaart TRL voor vorderingen die derden tegen TRL instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor TRL niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden TRL op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor TRL mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.16.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens TRL vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens TRL kan aanwenden.

Artikel 17 Overmacht 17.1. Van overmacht aan de zijde van TRL is onder andere sprake indien TRL verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan na te komen ten gevolge van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers, defecten aan apparatuur ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, overheidsmaatregelen en fouten in software of online diensten van derden.17.2. Onder overmacht dient eveneens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door TRL inschakelde derde partij.17.3. TRL heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid welke de overmacht oplevert intreedt nadat de opleveringstermijn is overschreden.17.4. Indien er sprake is van een  langdurige overmachtssituatie, dan zal TRL de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 18 opschorting en ontbinding van de overeenkomst 18.1. TRL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 1 de medewerker tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt blootgesteld aan een gevaarlijke situatie en/of indien een gevaarlijke situatie voor de medewerker dreigt te ontstaan; 2 de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor geeft aan een gestuurde ingebrekestelling ( dit kan via brief en of mail , digitale communicatie ). 3 na het sluiten van de overeenkomst TRL omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er een goede grond bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; 4 aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend; 5 de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert; 6 ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard; 7 de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. 8 Er valsheid in geschrifte is gebeurd of geconstateerd.18.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van TRL op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TRL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.18.3. TRL is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat TRL de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat TRL de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.18.4. TRL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Bevoegde rechter en toepasselijk recht 19.1 Alle geschillen over of in verband met de overeenkomst, respectievelijk deze algemene voorwaarden dien bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de rechtbank van Gent. 19.2 Op alle overeenkomsten tussen TRL en de opdrachtgever is uitsluitend het recht in België van toepassing

 Current track

Title

Artist

Background